دانش آموز گرامی

حتما پس از نصب پیام رسان (بله) ، از محیط (بله) یک پیام به شماره موبایل آموزشگاه (۰۹۱۹۰۰۳۵۳۵۵) بدهید که در این پیام، اسم و فامیل کامل و پایه شما نوشته شده باشد. مدتی پس از ارسال این پیام، به گروه آموزشگاه اضافه می شوید.