مسابقات ریاضی هشتم مبتکران از مجموعه مرشد  دو کتاب :

( جلد اول بانک سوال _ و جلد دوم پاسخ نامه تشریحی به همراه نکات اموزشی است.)

 هدف تقویت مهارت دانش آموزان ، آشنایی با آزمون های مدارس ، مسابقات ریاضی داخلی و خارجی است.

در این مجموعه ۲۸۰۰ سوال و ۴۵۰ نکته مهم قرار گرفته است .

جلد اول دارای پاسخ نامه کلیدی است و برای تکمیل آموزش می توانید از جلد دوم که دارای نکات مهم و پاسخ نامه تشریحی است.

مشخصات مسابقات ریاضی هشتم مبتکران :

  •  تعداد فصل : ۹ فصل (عددهای صحیح و گویا _ حساب اعداد طبیعی _ چندضلعی ها  _ جبر و معادله_ بردار و مختصات _مثلث _ توان و جذر _آمار و احتمال _ دایره )

  • نکات: ۴۵۰ نکته کلیدی ریاضی

  • تعداد سوالات :  ۲۸۰۰ سؤال چهارگزینهای (شامل: سؤالات تیزهوشـان، آزمـونهـای ورودیمدارسِ ممتاز تهران و مرکـز اسـتانهـای کشـور، آزمـونهـای پیشـرفت تحصـیلی، مسابقات جهانی ریاضی، المپیاد)

  • پاسخ نامه : دارای پاسخ نامه تشریحی  برای هر فصل (در جلد دوم)

  • تعداد صفحات : ۳۶۰ صفحه جلد یک _ ۳۶۶ صفحه جلد دوم

مسابقات ریاضی هشتم مبتکران تیزهوشان
مسابقات ریاضی هشتم مبتکران اسدی کیا