مسابقات ریاضی هشتم مبتکران از مجموعه مرشد  دو کتاب :

( جلد اول بانک سوال _ و جلد دوم پاسخ نامه تشریحی به همراه نکات اموزشی است.)

 هدف تقویت مهارت دانش آموزان ، آشنایی با آزمون های مدارس ، مسابقات ریاضی داخلی و خارجی است.

در این مجموعه 2800 سوال و 450 نکته مهم قرار گرفته است .

جلد اول دارای پاسخ نامه کلیدی است و برای تکمیل آموزش می توانید از جلد دوم که دارای نکات مهم و پاسخ نامه تشریحی است.

مشخصات مسابقات ریاضی هشتم مبتکران :

  •  تعداد فصل : 9 فصل (عددهاي صحيح و گويا _ حساب اعداد طبيعي _ چندضلعي ها  _ جبر و معادله_ بردار و مختصات _مثلث _ توان و جذر _آمار و احتمال _ دايره )

  • نکات: 450 نکته کلیدی ریاضی

  • تعداد سوالات :  2800 سؤال چهارگزينهاي (شامل: سؤالات تيزهوشـان، آزمـونهـاي وروديمدارسِ ممتاز تهران و مركـز اسـتانهـاي كشـور، آزمـونهـاي پيشـرفت تحصـيلي، مسابقات جهاني رياضي، المپياد)

  • پاسخ نامه : دارای پاسخ نامه تشریحی  برای هر فصل (در جلد دوم)

  • تعداد صفحات : 360 صفحه جلد یک _ 366 صفحه جلد دوم

مسابقات ریاضی هشتم مبتکران تیزهوشان
مسابقات ریاضی هشتم مبتکران اسدی کیا