فصل اول علوم سال نهم : مواد و نقش آنها در زندگی

در این فصل ابتدا دسته بندی های مختلفی برای مواد ارائه می شود . از جمله ، طبیعی و مصنوعی بودن ، خالص و ناخالص بودن و …. 

در ادامه در مورد عنصر و ترکیب و مخلوط ها صحبت می شود. همچنین ، در باره فلز و نافز و انواع فلز ها بحث می کنیم.

بعد از آن در مورد واکنش پذیری فلزات  ، و در ادامه در مورد مدار الکترونی اتم های مختلف صبحت می کنیم.

سپس در مورد طبقه بندی عنصر ها و نظرات مختلف دانشمندان بحث می کنیم.

همچنین در مورد پلیمر ها و دلایل بازیافت بحث و نتیجه گیری انجام می شود. 

مطالب این فصل در قالب چند بخش ارائه می شود. برای هر بخش بصورت جدا گانه خلاصه مطلب و یک ویدیوی آموزشی کامل ایجاد می شود.

سعی شده تمامی فعالیت ها و پرسش های کتاب در داخل این ویدیو ها پاسخ داده شود.

همچنین آزمایش های موجود در کتاب ، تا جایی که شرایط اجازه دهد برای شما گرد آوری خواهد شد.

لیست مطالب فصل اول علوم سال نهم: 

بخش اول :خلاصه مطالب به همراه ویدیوی آموزشی

(دسته بندی های مختلف مواد ،فلز و نافلز  توضیحات در مورد برخی فلزات و بررسی واکنش پذیری فلزات )

فصل اول علوم سال نهم ، اسدی کیا

بخش اول (دسته بندی های مواد ، آشنایی با برخی فلزات و واکنش پذیری آنها )

فصل اول علوم سال نهم بخش اول :

در این بخش ابتدا با دسته بندی های مختلف مواد آشنا می شویم .

مواد به دسته های طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند.

همچنین ، برای مواد می توان دو دسته خالص و مخلوط در نظر گرفت

مواد خالص خودشان به دو دسته عنصر و ترکیب تقسیم می شوند.

مواد مخلوط نیز به دو دسته همگن ( محلول ) و دسته ناهمگن تقسیم می شوند.

عنصر ها به سه دسته : فلز _ نافلز _ شبه فلز تقسیم می شوند.

در این بخش در باره برخی فلزات پر کاربرد مانند فلز آهن ، و فلز مس صبحت می شود.

دو آلیاز مهم آهن ، چدن و فولاد بصورت مختصر معرفی می شوند.

همچنین در مورد واکنش پذیری فلزات بحث می شود.

در انتهای این آزمایش کتاب ( واکنش پذیری فلزات روی ، آهن و مس در محلول کات کبود ) آورده شده است.

البته آزمایش ما بصورت کامل تر بررسی شده و در این آزمایش 7 فلز در داخل محلول کات کبود قرار می گیرند.

آزمایش  واکنش پذیری فلزات در کات کبود

فصل اول علوم سال نهم 

آزمایش :

واکنش پذیری فلزات در محلول کات کبود ، مس 2 سولفات

توضیحات آزمایش :

در این آزمایش هدف ما بررسی میزان واکنش پذیری فلزات مختلف با استفاده از محلول کات کبود است.

در این آزمایش ما فلزات : منیزیم ، آلومینیوم ، روی ،آهن ، قلع ، سرب و مس در محلول کات کبود قرار می دهیم و نتیجه با هم بررسی می کنیم.

مدت زمان ویدیو :22دقیقه

استاد درس : مهندس حمید اسدی کیا

  بررسی برخی از نافلزات مثل اکسیژن گوگرد سولفوریک اسید و مدار های الکترونی

فصل اول علوم سال نهم 

نافلز ها و مدار های الکترونی:

در این بخش به بررسی برخی از خصوصیات و کاربرد های اکسیژن، سولفوریک اسید و گوگرد می پردازیم و بعد از آن در مورد مدار های الکترونی صحبت خواهد شد.

اکسیژن در کربنیک اسید ( داخل نوشابه ها) ، سولفوریک اسید ، آب، سلولز  و همچنین در گولوکز وجود دارد.

اکسیژن فراوان ترین عنصر در پوسته زمین است، همچنین در جو زمین بصورت اوزون وجود دارد.

تنفس ما و جانوران و گیاهان با اکسیژن است.

سولفوریک اسید: از سولفوریک اسید در تهیه کود های شیمیایی، رنگ، شوینده ها، پلاستیک استفاده می شود.

همچنین در صنایع چرم سازی و باتری خودرو ها کاربرد دارد.

گوگرد: عنصر مولکولی 8 اتمی است که بیشترین کاربر این عنصر در تولید سولفوریک اسید می باشد.

همچنین از گوگرد در تولیدلاستیک، سموم ، مواد دارویی و آرایشی نیز استفاده می شود.

مدت زمان ویدیو :16دقیقه

استاد درس : مهندس حمید اسدی کیا

چرخه نیتروژن

بیشتر گاز موجود در هواکره، گاز نیتروژن می باشد. این گاز توسط انرژی حاصل از صاعقه با اکسیژن هوا واکنش داده، و اکسید نیتروژن بوجود می آید.

اکسید نیتروژن بعد از حل شدن در آب باران با سایر عناصر ترکیب می شود و ترکیبات نیتروژن دار را بوجود می آورد (1).

ترکیبات نیتروژن دار با آب باران وارد خاک (3) می شود.

این ترکیبات بوسیله ریشه گیاهان جذب گیاهان می شود (2).

ترکیبات نیتروژن دار گیاهان بوسیله جانوران گیاه خوار وارد بدن جانوران می شود (5).

بقایای جانوران، گیاهان و فضولات جانوران مجددا وارد خاک می شود (4).

ترکیبات نیتروژن دار موجود در بقایا و فضولات جانوران و گیاهان، بوسیله باکتری ها مصرف شده و گاز نیتروژن آزاد می کند.

گاز نیتروژن تولید شده توسط باکتری ها، مجددا به اتمسفر بر می گردد. ترکیبات نیتروژن دار ممکن است بدون تغییر وارد خاک (4 به 3)

و از آنجا توسط ریشه گیاهان جذب شود (3 به 2).