قبولی های سال ششم به هفتم:

ملینا عبادتی
ملینا عبادتی
فرزانگان 8
کیارش گلولانی
کیارش گلولانی
علامه حلی 10
مبین شکاری
مبین شکاری
علامه حلی 3
آوا محمدی
آوا محمدی
فرزانگان 2
تینا زارع
تینا زارع
فرزانگان 7
سام عامری
سام عامری
علامه حلی 4
کی آرمین میر
کی آرمین میر
علامه حلی 3
مریم غلامی
مریم غلامی
فرزانگان 2
پرمیس امیری
پرمیس امیری
فرزانگان 5
حسین جیلانی
حسین جیلانی
علامه حلی 3
محمد صدرا رشیدی
محمد صدرا رشیدی
علامه حلی 2

قبولی های سال نهم به دهم:

امیر مهدی آوند امینی
امیر مهدی آوند امینی
علامه حلی 3
فرید فقیه زاده
فرید فقیه زاده
علامه حلی 8
حسین سعادت
حسین سعادت
علامه حلی 10
یاسین وکیلیان
یاسین وکیلیان
علامه حلی 8
امیر حسین اسکندری
امیر حسین اسکندری
علامه حلی 3