قبولی های سال ششم به هفتم:

ملینا عبادتی
ملینا عبادتی
فرزانگان ۸
کیارش گلولانی
کیارش گلولانی
علامه حلی ۱۰
مبین شکاری
مبین شکاری
علامه حلی ۳
آوا محمدی
آوا محمدی
فرزانگان ۲
تینا زارع
تینا زارع
فرزانگان ۷
سام عامری
سام عامری
علامه حلی ۴
کی آرمین میر
کی آرمین میر
علامه حلی ۳
مریم غلامی
مریم غلامی
فرزانگان ۲
پرمیس امیری
پرمیس امیری
فرزانگان ۵
حسین جیلانی
حسین جیلانی
علامه حلی ۳
محمد صدرا رشیدی
محمد صدرا رشیدی
علامه حلی ۲

قبولی های سال نهم به دهم:

امیر مهدی آوند امینی
امیر مهدی آوند امینی
علامه حلی ۳
فرید فقیه زاده
فرید فقیه زاده
علامه حلی ۸
حسین سعادت
حسین سعادت
علامه حلی ۱۰
یاسین وکیلیان
یاسین وکیلیان
علامه حلی ۸
امیر حسین اسکندری
امیر حسین اسکندری
علامه حلی ۳