قبولی های سال ششم به هفتم:

روژان نصیر پور
روژان نصیر پور
فرزانگان 6
محمد طاها فروغی
محمد طاها فروغی
علامه حلی 5
علی شایان
علی شایان
علامه حلی 1
مانی ملکی
مانی ملکی
علامه حی 2
محمد ماهان محمدی
محمد ماهان محمدی
علامه حلی 9
محمد پارسا موسوی مقدم
محمد پارسا موسوی مقدم
علامه حلی 4
صدرا صفی زاده
صدرا صفی زاده
علامه حلی 3
محمد مهدی عابدی
محمد مهدی عابدی
علامه حلی 10
ویانا پرویزیان
ویانا پرویزیان
فرزانگان 1
امیر حسین درویش خضری
امیر حسین درویش خضری
علامه حلی 2
امیر حسین طاهری
امیر حسین طاهری
علامه حلی 2
ایلیا بیک وردی
ایلیا بیک وردی
علامه حلی 5
ایلیا صالحوند
ایلیا صالحوند
علامه حلی 1
آرتا متولیان
آرتا متولیان
علامه حلی 3
آریا علی مددیان
آریا علی مددیان
علامه حلی 3
آریا محمدی
آریا محمدی
علامه حلی 3
آرین غفاری
آرین غفاری
علامه حلی 6
پارسا پورزاهدی
پارسا پورزاهدی
علامه حلی 5
حسام الدین اسدی
حسام الدین اسدی
علامه حلی 1
پدرام امیریان
پدرام امیریان
علامه حلی 1
بردیا خوش اقبال
بردیا خوش اقبال
علامه حلی 3
رادین گودرزی
رادین گودرزی
علامه حلی 6